Finanțare Nerambursabilă Europeană prin POC 4.1.1.

Cheltuieli eligibile prin Măsura POC 4.1.1

 1. Dotarea cu active corporale sau necorporale – echipamente, utilaje, IT, Mobilier, Produse Software
 2. Modernizarea spațiilor de producție sau servicii în limita a maxim 50% din valoarea proiectului
 3. Achiziția mijloacelor de transport Electrice sau Hibride încadrate în Categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3
 4. Remorci din categoria O1, O2, O3, O4 și Autorulote dotate cu scaune și masă, paturi, facilități pentru gătit
 5. Ambulanțe, Autovehicule funerare, Macarale mobile, Motostivuitoare, Electrostivuitoare, Buldoexcavator

Informații generale despre Măsura 4.1.1 POC

Finanțarea Nerambursabilă este cuprinsă între 50.000 € si 1.000.000 €, dar este limitată la cel mult de 5 x Cifra de Afaceri înregistrată în anul 2019.

Măsura POC 4.1.1. – Investiții În Activități Productive, permite achiziția de echipamente și utilaje, instalații, panouri fotovoltaice, autoturisme electrice sau hibride.

Măsura POC 4.1.1 – Investiții În Activități Productive (Fosta Măsura 3- Granturi Investiții) poate fi accesata de IMM-urile înființate cel mai târziu la data de 31.12.2018.

Pot accesa programul POC 4.1.1. Investiții În Activități Productive, IMM-urile care nu au mai beneficiat de sprijin financiar din Fonduri publice, inclusiv Fonduri UE, in ultimii 5 ani de zile pentru aceleași activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate din alte surse, pentru aceleași activități.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie sa fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, în caz contrar proiectul va fi respins.

În situația în care prin proiect sunt prevăzute lucrări de modernizare, solicitantul va trebui să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, superficie, chirie, comodat, pentru o perioada de 5 ani de zile începând cu momentul depunerii proiectului.

În cazul în care solicitantul este proprietarul clădirii pentru care se vizează modernizarea prin proiect, aceasta (clădirea/spațiul), trebuie sa fie liber de orice sarcini și interdicții, să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare și nici al unor revendicări. În această situație se va solicita extrasul de carte funciara emis cu minim 30 de zile înainte de data depunerii proiectului.

Măsura POC 4.1.1. Investiții în Activități Productive se adresează DOAR societăților care în anul 2020 au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri față de anul 2019, cu cel puțin 5%. Programul NU poate fi accesat de societățile nou înființate sau de cele înființate in anul 2020!

Valoarea Finanțării Nerambursabile prin intermediul programului POC 4.1.1. Investiții în Activități Productive este cuprinsă între 50.000 euro și până la 1.000.000 euro. Suma care poate fi solicitată este limitată la 5 x Cifra de Afaceri înregistrată în anul 2019.

Prin proiect se pot alege mai multe locații de implementare.

În etapa de implementare a programului POC 411, în cadrul societății trebuie să fie desemnat un responsabil GDPR. Serviciile pot fi externalizate către o societate specializată în acest domeniu, însă costurile nu sunt eligibile prin proiect.

Măsura POC 4.1.1. Investiții în Activități Productive, permite de asemenea achiziția de echipamente și utilaje specifice domeniului de activitate ( cod CAEN autorizat) pentru care se accesează programul.

Firmele care au avut activitatea suspendată în anul 2020, pot accesa programul în condițiile în care activitatea nu a fost suspendată pe întreaga perioadă a anului 2020. Societățile care au înregistrat o cifră de afaceri de 0 lei în anul 2020, nu sunt eligibile.

Prin măsura POC 4.1.1. Investiții în Activități Productive este posibilă și achiziția de mijloace de transport Hibride și sau Electrice, Remorci, Autorulote, Macarale.

Cheltuieli-eligibile-fonduri-nerambursabile-europene-eugmar
fonduri-nerambursabile-europene-Cheltuieli-eligibile-eugmar

Cheltuieli permise prin Măsura POC 4.1.1. Investiții în Activități Productive

Achiziții și Cheltuieli Eligibile Prin Măsura POC 4.1.1. Investiții În Activități Productive

 1. Utilaje specifice codului CAEN pentru care se solicita finanțarea nerambursabilă
 2. Echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj
 3. Instalații de lucru – sunt eligibile inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, precum și rețelele aferente funcționării acestora.
 4. Aparate și instalații de măsurare, control, reglare
 5. Utilaje și instalații de transportat și ridicat
 6. Mobilier
 7. Aparatură birotică
 8. Sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 9. Echipamente Informatice (laptop-uri, imprimante, desktop-uri)
 10. Produse software
 11. Panouri fotovoltaice
 12. Brevete, Licențe, Mărci Comerciale
 13. Cheltuieli  legate de consultanță în limita a 10% din valoarea proiectului
 14. Cheltuieli de amenajare a spațiilor comerciale/industriale, în limita a 50% din valoarea totală a proiectului
 15. Minim 20% din valoarea proiectului trebuie să se concretizeze în investiții care contribuie la obiectivele de mediu
 16. Cheltuieli de promovare, în limita a 5.000 lei fără TVA

Sunt eligibile pentru achiziție următoarele mijloace de transport electrice sau hibride:

 1. Autovehicule concepute și construite pentru transportul persoanelor și al bagajelor acestora, încadrate în categoriile M1, M2, M3
 2. Autovehicule concepute și construite pentru transportul mărfurilor, încadrate în categoriile N1, N2, N3
 3. Remorci concepute și construite pentru transportul mărfurilor și al persoanelor precum și pentru cazarea persoanelor, încadrate în categoriile O1, O2, O3, O4
 4. Autovehicule cu destinație specială, precum Autorulotele (care conțin cel puțin scaune și masă, paturi, facilități pentru gătit, facilități pentru depozitare), Autovehicul Blindat, Ambulanță, Autovehicul Funerar, Vehicul accesibil scaunelor rulante, Rulote, Macara Mobilă
 5. Elevatoare
 6. Încărcătoare

Finanțarea Nerambursabilă Prin Măsura POC 4.1.1 Investiții În Activități Productive, este:

95% pentru Micro întreprinderi – Aport Beneficiar 5%
90% pentru Întreprinderi mici – Aport Beneficiar 10%
85% pentru Întreprinderi mijlocii – Aport Beneficiar 15%

În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind amenajările clădirilor comerciale/industriale, solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția.

În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie să se dovedească dreptul de a face investiții asupra clădirilor aflate in concesiune. Valabilitatea contractului de Concesiune trebuie să acopere o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare.

În cazul unui contract de închiriere, să aibă o valabilitate de minimum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra clădirilor închiriate.

Criterii de eligibilitate:

Prin intermediul programului de Finanțare Nerambursabilă POC 4.1.1 Investiții În Activități Productive, investițiile pot fi cuprinse între 50.000 si 1.000.000 €, iar eligibile sunt IMM-urile care:

 1. Au avut activitate curenta/operațională desfășurată în anul 2019 si 2020
 2. Au înregistrat în anul 2020 față de anul 2019, o scădere a cifrei de afaceri cu cel puțin 5%
 3. Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare
 4. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecatorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifica pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului)
 5. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene
 6. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă
 7. Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014
 8. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități
 9. Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioada de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 10. Realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 11. Dispun de cofinanțare proprie a proiectului

Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicita ajutor de stat, respectiv cel puțin 2 oferte de preț pentru fiecare echipament care se vizează a se achiziționa prin proiect.

bani-fonduri-nerambursabile-europene-eugmar
bani-pentru-imm-fonduri-nerambursabile-europene-eugmar

Domenii de activitate eligibile:

Pot Obține Finanțarea Nerambursabilă de până la 1.000.000 Euro, Societățile Comerciale Care Au Autorizat La Momentul Depunerii Proiectului, Unul Dintre Codurile CAEN din clasele menționate în continuare ( Lista Poate Suferi Modificări până la momentul publicării Ghidului Final):

 1. Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției)
 2. Clasa F – Construcții
 3. Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
 4. Clasa H – Transport și depozitare
 5. Clasa I – Hoteluri și restaurante
 6. Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice
 7. Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
 8. Clasa P– Învățământ
 9. Clasa Q – Sănătate și asistență socială
 10. Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
 11. Clasa S – Alte activități de servicii

Acte Necesare

Documentele necesare pentru elaborarea și depunerea proiectului, POC 4.1.1. Investiții în Activități Productive

 1. Copie CUI Societate, semnat și stampilat, cu mențiunea “Conform cu Originalul”
 2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator – semnat și stampilat, cu mențiunea “Conform cu Originalul”
 3. CV-ul Asociatului/Administratorului
 4. Certificat constatator informații extinse
 5. Certificat constatator + Bilanț 2020 pentru întreprinderile legate sau partenere (daca este cazul);
 6. Bilanțul contabil pentru anul 2019 plus recipisa de la depunerea acestuia
 7. Bilanțul contabil pentru anul  2020, plus recipisa de la depunerea acestuia
 8. Balanța pentru luna decembrie 2019
 9. Balanța pentru luna decembrie 2020
 10. Ultima balanță încheiată pentru anul în curs
 11. Registrul mijloacelor fixe
 12. Extras Reges – prin screen
 13. Registru Salariați din Revisal
 14. Organigrama nenominală a societății
 15. Fluxul tehnologic al societății – descriere succinta
 16. Contul IBAN al societății
 17. Lista produse/servicii vândute + prețuri
 18. Principalii furnizori de materii prime/materiale/servicii, cu menționarea tipului de materie primă achiziționată de la fiecare, precum și valoarea achizițiilor anuale
 19. Tipul clienților societății  (individuali, comercianți, cu ridicata, cu amănuntul, societăți comerciale, agricultori etc.) din piața internă/externă
 20. Ofertele de preț pentru echipamentele pe care doriți să le achiziționați prin proiect
 21. Descrierea activității pentru care se dorește obținerea finanțării nerambursabile
imm-fonduri-nerambursabile-europene-eugmar

Adresa noastră:

Splaiul Corneliu Coposu nr. 1
Cinema Residence
Et.1, Ap.10
Lugoj, jud. Timiș

Despre noi

EUGMAR vă oferă asistenţă în identificarea proiectelor şi a surselor de finanţare, servicii de consultanţă în elaborarea proiectelor, precum şi servicii de management al proiectelor.

Acest site folosește cookie-uri esențiale funcționării lui și cookie-uri neesențiale, pentru analiza traficului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. să le blocheze și astfel nu veți utiliza funcții și elemente ce depind de cookie-uri. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor esențiale pe dispozitivul utilizat.