Programul Femeia Antreprenor 2022

Finanțare nerambursabilă de până la 200.000 de lei prin programul Femeia Antreprenor 2022

Programul Femeia Antreprenor încurajează antreprenoriatul dedicat exclusiv femeilor, fiind dedicat IMM-urilor din România care au asociați sau acționari majoritari femei.

Scopul programului este reducerea decalajului dintre femeile și bărbații antreprenori și are rolul de a susține atingerea standardelor OECD privind egalitatea de gen în domeniul antreprenorial, în contextul în care în România doar 36,84% din asociați sau acționari sunt femei, potrivit Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

Programul se adresează firmelor care sunt Microîntreprinderi ori Întreprinderi Mici sau Mijlocii cu capital social integral privat, care au cel puțin un asociat femeie, ce deține cel puțin 50% din acțiunile societății.

În cadrul programului Femeia Antreprenor pot fi obținute fonduri nerambursabile astfel:

 • cel mult 100.000 de lei, în cazul în care se va crea un singur loc de muncă;
 • cel mult 200.000 de lei, în cazul în care se vor crea două noi locuri de muncă.

Cheltuieli eligibile

Fondurile alocate în cadrul programului Femeia Antreprenor, pot fi utilizate pentru:

1. Achiziție echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a fost solicitată finanțare, precum și autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice.

2. Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerata ca întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice precum: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare-reciclare deșeuri etc.

femeia manager

3. Energie din surse regenerabile sau „energie regenerabilă” înseamnă Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliana, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientala, energia valurilor, energie hidroelectrica, biomasa, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate si biogaz.

4. Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului. În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

5. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. Pentru toate activitățile eligibile în cadrul programului Femeia Antreprenor (coduri CAEN), autoturismele sunt eligibile în valoare de maxim 50.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar. Diferența de preț o suportă beneficiarul din surse proprii. Nu sunt eligibile prin proiect achizițiile second hand, în rate sau leasing.

6. Autoturisme electrice 100%. Acestea sunt asimilate ca si cheltuiala in categoria echipamentelor tehnologice.

7. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane si materiale;

8. Plată chirii, salarii și utilități, în limita a 30.000 lei, dacă prin implementarea proiectului se va crea un singur loc de muncă. Valoarea finanțării în acest caz este de 100.000 lei.

9. Plată chirii, salarii, utilități, în limita a 60.000 lei, dacă prin implementarea proiectului se vor crea două locuri noi de muncă. Valoarea finanțării în acest caz este de 200.000 lei.

10. Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator / multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de minim 25.000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

11. Cursuri de dezvoltare a abilitaților antreprenoriale desfășurate în Romania sau în alta țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană.

12. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă pentru firmele neplătitoare de TVA. În situația în care firma aplicantă (solicitantul) devine plătitoare de TVA sau este plătitoare la momentul depunerii proiectului, atunci aceasta va suporta TVA-ul din surse proprii, prin proiect putându-se achita doar valoarea netă din facturile emise de furnizori.

13. Consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată.

14. Doua plăcuțe informative obligatorii în valoare de minim 10 lei și maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:

 • Una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc) ;
 • Una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

15. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

16. Îndeplinirea criteriului D “Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă” din grila de punctaj, se considera îndeplinit în situația în care, prin proiectul Femeia Antreprenor, vor fi achiziționate instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților. În situația în care proiectul va avea o valoare de 100.000 lei, valoarea instalațiilor și a echipamentelor achiziționate în scopul realizării unei economii de energie, trebuie sa fie de minim 5.000 lei. Dacă valoarea proiectului va fi de 200.000 lei, valoarea instalațiilor și a echipamentelor achiziționate în scopul realizării unei economii de energie, trebuie să fie de minim 10.000 lei. Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare.

17. Pentru activitățile aferente codurilor CAEN 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe – echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu.

fonduri nerambursabile femei

Criterii de eligibilitate

Pot solicita acordarea finanțării nerambursabile de până la 200.000 lei prin programul Femeia Antreprenor firmele care:

1. Sunt Microîntreprinderi , Întreprinderi Mici sau Mijlocii (maxim 249 de angajați și cifră de afaceri de până la 50 milioane euro), la momentul depunerii cererii de finanțare.

2. Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice.

3. Au cel puțin un asociat femeie care deține cel puțin 50% din acțiunile societății.

4. Au capital social integral privat.

5. Au codul CAEN pentru care solicită finanțare eligibil și autorizat până la momentul plații ultimei cereri de rambursare/plată. Codul CAEN poate fi autorizat și după aprobarea proiectului.

6. Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

7. Creează cel puțin un loc de munca cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului. În situația în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul acestora pentru care a primit finanțare. Este recomandată crearea a 2 locuri noi de muncă, după aprobarea proiectului de către Autoritatea Contractantă.

8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

9. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.

10. Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității.

11. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat / Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente.

12. Persoanele care dețin calitatea de asociați / acționari sau administrator în mai multe societăți nu pot aplica decât cu o singură societate.

Nu sunt eligibile pentru a accesa programul Femeia Antreprenor:

1. Societățile care au obținut finanțarea nerambursabilă prin Grant Capital de Lucru și/sau HoReCa, sau în celelalte sesiuni ale programului Start Up Nation.

2. Societățile ale căror acționari /asociați au deținut societăți care au semnat acordul de finanțare în cadrul sesiunilor anterioare ale programului Start Up Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din pârțile sociale, indiferent dacă societatea a primit finanțarea sau nu.

3. Societățile care au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate.

4. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

5. Societățile care au accesat fonduri cu o valoare mai mare de 200.000 euro (minimis) în ultimii trei ani.

6. Societățile care se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității.

7. Societățile care au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat / Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente.

8. Persoanele care dețin calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe societăți, nu pot aplica decât cu o singură societate.

9. Operatorii economici care au legături de rudenie pana la gradul II inclusiv și afini până la gradul II, inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare / plată o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.

Domenii de activitate ce nu sunt eligibile în cadrul programului Femeia Antreprenor:

1. Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.

2. Producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing.

3. Activități de pescuit și acvacultură.

4. Activități legate de producția primară a produselor agricole.

5. Activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole.

6. Activități legate de export și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Alte mențiuni referitoare la programul Femeia Antreprenor:

 • Beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor / utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le poate efectua echipamentul inițial.
 • Beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.
 • O întreprindere nu poate avea, în cadrul aceleiași sesiuni de program, calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri / servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări / finanțări nerambursabile din alte surse.
 • Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe  toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.
 • Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plații cererii de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de plată / rambursare a ajutorului de minimis.
 • Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finanțare și data plații cererii de plată / rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă.
 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalarea, transportul, punerea în funcțiune, montarea, manopera și instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor / utilajelor, nu sunt eligibile.

Metoda de plată

Modalitatea de plată a finanțării nerambursabile în cadrul programului Femeia Antreprenor:

La momentul depunerii cererii de finanțare nerambursabilă, beneficiarul pentru implementarea proiectului va alege una dintre băncile partenere ale Ministerului. După aprobarea proiectului, banca aleasă pentru implementarea proiectului va deschide un cont bancar în care va vira finanțarea nerambursabilă aprobată de către minister. În același cont, beneficiarul va vira aportul său, urmând ca ulterior să utilizeze întreaga sumă pentru achiziționarea tuturor elementelor menționate în proiect.

Decontarea se face într-o singură tranșă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat documentele specifice (facturile, contractele de colaborare, etc).

Documente necesare pentru accesarea programului Femeia Antreprenor:

 • Semnătură electronică, necesară pentru semnarea tuturor documentelor specifice programului Femeia Antreprenor;
 • Copie CUI societate, semnată și ștampilată cu mențiunea “Conform cu originalul”;
 • Copie act de identitate asociat / administrator, semnată și ștampilată cu mențiunea “Conform cu originalul”;
 • Certificatul constatator al societății;
 • CV-ul asociatului / asociaților;
 • Ofertele de preț pentru echipamentele / utilajele pe care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului.
fonduri europene pentru femei

Adresa noastră:

Splaiul Corneliu Coposu nr. 1
Cinema Residence
Et.1, Ap.10
Lugoj, jud. Timiș

Despre noi

EUGMAR vă oferă asistenţă în identificarea proiectelor şi a surselor de finanţare, servicii de consultanţă în elaborarea proiectelor, precum şi servicii de management al proiectelor.

Acest site folosește cookie-uri esențiale funcționării lui și cookie-uri neesențiale, pentru analiza traficului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aveți posibilitatea de a seta browser-ul dvs. să le blocheze și astfel nu veți utiliza funcții și elemente ce depind de cookie-uri. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor esențiale pe dispozitivul utilizat.